Algemene voorwaarden voor Vervoerder

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden Vervoerder) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.brenger.be (de Website) en alle subdomeinen door Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Vervoerder. De Voorwaarden Vervoerder zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden aan Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Vervoerder. De Website is een platform voor het verzenden en vervoeren van spullen vanaf en naar particulieren en MKB. De Website brengt mensen die iets willen verzenden en mensen die iets willen vervoeren met elkaar in contact, faciliteert en garandeert de betaling en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). Brenger B.V. (Brenger) mag altijd de Voorwaarden Vervoerder veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden Vervoerder van toepassing zal zijn. Brenger moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden Vervoerder schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden Vervoerder zijn van toepassing op personen die de Website gebruiken om te reageren op aangeboden opdrachten voor het vervoer van spullen (Vervoerders). Naar de Vervoerders wordt ook algemeen verwezen als “Gebruikers”.
 2. Brenger zal de Voorwaarden Vervoerder op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden Vervoerder zijn ook beschikbaar op www.brenger.be.
 3. Als een deel van de Voorwaarden Vervoerder nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden Opdrachtgever. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  – Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  – Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  – Ongevraagde reclame (spam);
  – Foute of misleidende informatie; of
  – Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te lopen. Het is daarom niet toegestaan om via het berichtensysteem contactgegevens (e.g. telefoonnummers en e-mailadressen) uit te wisselen.
 7. Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij Brenger.

Artikel 3 – Het platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een brenger (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen.
 2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder. Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 3. Brenger en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.
 4. Brenger en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
 5. Brenger is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Brenger biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Brenger is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 6. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 7. Indien de Vervoerder een klacht heeft dan kan deze worden ingediend via koerier@brenger.be. Brenger zal zo snel mogelijk contact opnemen over de klacht.
 8. In het geval van een geschil met Brenger kunt een opdrachtgever (de Opdrachtgever) contact opnemen met het Europese Onlinegeschillenbeslechting platform, te vinden hier
 9. Brenger onderschrijft zich ten alle tijden aan de gedragscode van BECommerce. Kopieën van deze gedragscode zijn hier te vinden: NL / ENG

Artikel 4 – De overeenkomst tussen Brenger en Vervoerder

 1. Brenger en Vervoerder komen een overeenkomst tot bemiddeling overeen. Vervoerder verbindt zich via deze Voorwaarden niet tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Brenger en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffing als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt.
 3. Brenger en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
 4. Brenger is geen partij bij de overeenkomst van goederenvervoer (de “Vervoersovereenkomst”) tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Brenger biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, opdat zij een Vervoersovereenkomst met elkaar aangaan. Vervoerder bepaalt zelf of hij met Opdrachtgever de Vervoersovereenkomst aangaat. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 5. Brenger verzorgt namens Vervoerder de schriftelijke vastlegging en afhandeling van de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 6. Brenger is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 5 – De Opdracht en betaling

 1. De Opdracht tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever vooruit betaalt via de Website en de Vervoerder aangeeft de geplaatste opdracht te willen vervoeren.

 2. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.

 3. Na de betaling van de Opdrachtgever of na het claimen van een voorafbetaalde opdracht door de Vervoerder, wordt de Vervoerder gemaild dat zijn aanbod is geaccepteerd. De Vervoerder haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 48 uur na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.

 4. Als Vervoerder de opdracht accepteert, aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht.

 5. Wanneer de Vervoerder de opdracht accepteert, geeft hij tijdsindicaties van maximaal vier uur door in welke hij respectievelijk de spullen zal ophalen en afleveren. De Vervoerder kan nog tot uiterlijk acht uur s’avonds de dag voor het transport zijn tijdsindicatie veranderen. Hierna kan de tijdsindicatie alleen nog worden gewijzigd met instemming van de Opdrachtgever. De wijziging moet worden doorgegeven aan Brenger via de chat of telefoon en geldt pas wanneer deze in de Opdracht is aangepast.

 6. Als de Vervoerder de opdracht annuleert komt de door de Vervoerder aangegeven tijdsindicatie te vervallen. Brenger zal de opdracht zoals deze is ingevoerd door de Opdrachtgever opnieuw op het platform plaatsen.

 7. Vervoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Brenger en/of de Opdrachtgever uit. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

 8. Het instructieveld is bedoeld voor informatie die relevant is voor de uitvoer van de Opdracht, maar die niet elders in het opstellen van de Opdracht wordt gevraagd. Verzoeken die te maken hebben met de adresgegevens, de te vervoeren spullen, de datum, het tijdstip, extra hulp, gewicht of contactgegevens dienen in de daartoe bedoelde vakken worden ingevoerd. De Vervoerder is niet verplicht om verzoeken in het instructieveld die elders in de Opdracht hadden moeten worden aangeven, uit te voeren.

 9. Vervoerder dient opdrachten niet uit te voeren met een aanhangwagen of in een personenauto. Indien dit toch gebeurt kan er een vergoeding voor de Opdrachtgever worden ingehouden op de beloning van de Vervoerder en eventuele blokkering van het platform volgen.

 10. Vervoerder aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door Brenger aan Vervoerder wordt aangeboden op het moment dat Vervoerder een aanbod doet om een opdracht uit te voeren (de Vervoersovereenkomst). Vervoerder accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat het aanbod verstuurd kan worden.

 11. Brenger gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere platforms opdrachten verricht.

 12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.

 13. De prijs voor de Opdracht wordt betaald via Mollie Payments B.V. die namens de Vervoerder incasseert.

 14. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals uiteengezet in deze Voorwaarden Vervoerder, na verrekening van de vergoeding voor Brenger.

 15. De vergoedingen voor de Opdracht staan vermeld op de Website.

 16. De vergoedingen voor transporten kunnen door Brenger zonder aankondiging worden gewijzigd. De geldende vergoeding is de vergoeding zoals vermeld op de Website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere vergoedingen.

 17. De vergoedingen van een opdracht zullen worden aangepast onder meer de volgende omstandigheden:

  • Er door technische mankementen en verkeerde beloning is berekend.
  • Er door de Vervoerder niet aan de specificaties van de Opdracht wordt voldaan qua extra service (extra koerier en/of laadklep) en ophalen/leveren op een correct aangevraagde verdieping.
  • Er geld wordt ingehouden voor annuleringskosten zoals benoemd in artikel 6.9.
 18. Een verhoging van de beloning moet worden aangevraagd vóórdat de spullen als opgehaald zijn gemarkeerd en wordt alleen gedaan na overeenstemming van alle betrokken partijen (Opdrachtgever, Vervoerder en Brenger). Brenger verhoogt niet de beloning van Opdrachten die al zijn uitgevoerd.

 19. Brenger kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene kosten die de Vervoerder oploopt tijdens het uitvoeren van de Opdracht, o.a verkeersboetes, parkeerkosten, tolkosten, etc.

 20. Alle vergoedingen voor de Opdracht op de Website zijn exclusief BTW.

 21. Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor het houden van een Eurovergunning van NIWO, indien toepasselijk. Brenger kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele financiële schade die wordt geleden door het gebrek aan zulk of ieder andere vergunning.

 22. Vervoerder mag alleen werken met bijrijders/sjouwhulpen die 18 jaar of ouder zijn.

 23. Schade aan het Product wordt afgehandeld zoals omschreven in de Vervoersovereenkomst.

Artikel 6 – De Vervoerder en uitbetaling

 1. Alle vervoerders zijn verplicht een kopie van hun rijbewijs in zijn of haar profiel te uploaden. Nadat Brenger het rijbewijs heeft bekeken, zal in het profiel van de Vervoerder worden aangevinkt dat diegene een rijbewijs heeft getoond, en wordt de kopie van het rijbewijs verwijderd.

 2. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet op de begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt krijgt de Vervoerder 75% van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere 25% van de afgesproken vergoeding teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Brenger te bellen.

 3. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen (dit is met de uitzondering van veilingen en zakelijke opdrachten waar af en toe langer moet worden gewacht). In dit geval krijgt de Vervoerder 75% van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere 25% van de afgesproken vergoeding teruggestort.

  Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de Vervoerder:

  • Minstens twee keer de contactpersoon van het ophaaladres te hebben gebeld en hiervan bewijs sturen naar Brenger.
  • De opdrachten markeren als ‘opgehaald’ op de juiste locatie in het tijdvak dat door de Opdrachtgever is ingeboekt, of te wel ‘groen’ volgens de stiptheidsberekening van de Brenger App voor Koeriers, met een foto van de gesloten deur in plaats van het ingeladen artikel. Deze data zal worden gebruikt om te voorrijkosten te rechtvaardigen bij de Opdrachtgever.
 4. Wanneer de Vervoerder langer dan 15 minuten moet wachten bij een veiling of een zakelijke Opdrachtgever rekent Brenger €7,50 incl. BTW per kwartier als zijnde wachtkosten. Om hier aanspraak op te maken dient de Vervoerder gelijk bij aankomst Brenger op de hoogte te stellen. De wachtperiode wordt gedefinieerd als zijnde de tijd tussen did contactmoment en het bevestigen van het ophalen via de applicatie. Brenger zal vóór de uitbetaling het wachtgeld toevoegen aan de beloning

 5. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Brenger. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact opnemen met Brenger voor een vrijblijvend overleg.

 6. Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren en direct Brenger bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen met Brenger om een passende oplossing te zoeken. Wanneer de spullen zonder een succesvolle levering worden meegenomen door de Vervoerder zal Brenger contact opnemen met de Opdrachtgever om een nieuwe bezorgafspraak in te plannen. De beloning zal hiermee in overleg met de Opdrachtgever met een passend bedrag worden verhoogd. Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met Brenger, is de Vervoerder verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.

 7. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24- 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding met een maximum van €50. De Opdrachtgever krijgt andere helft van de vergoeding voor Brenger teruggestort. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op 75% van de afgesproken vergoeding. De Opdrachtgever krijgt 25% van de vergoeding voor Brenger teruggestort.

 8. Bij een annulering door de Opdrachtgever eerder dan 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd heeft de Vervoerder geen recht op (een deel van) de afgesproken vergoeding.

 9. Indien de Vervoerder tussen 48 uur en 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren dient de Vervoerder een vergoeding van €25 aan Brenger te betalen, welke ingehouden zal worden op een toekomstige vergoeding. Indien de Vervoerder 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren, dient de Vervoerder een vergoeding van €50 aan Brenger te betalen, welke ingehouden zal worden op een toekomstige vergoeding. Deze vergoeding kan Brenger gebruiken om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.

 10. Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit zonder uitstel aan de Opdrachtgever en Brenger te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met Brenger.

 11. Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken aflevertijd aflevert bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal Brenger onderzoek doen naar de situatie. Indien er sprake is van diefstal of verduistering, en de Opdrachtgever aangifte doet bij de politie, zal Brenger desgevraagd de gebruikersgegevens van de Vervoerder met de politie delen.

 12. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag, exclusief de vergoeding voor Brenger, binnen 5 werkdagen overgemaakt.

Artikel 7 – Bundeltransport

 1. Alle voorgaande voorwaarden zijn ook van toepassing op Bundeltransporten
 2. Bij een Bundeltransport wordt elke stop behandeld als een losse Opdracht
 3. Indien de Vervoerder tussen 60 uur en 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij het Bundeltransport of een deel niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €25 te betalen aan Brenger per stop. Indien de Vervoerder 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij het Bundeltransport of een deel van het Bundeltransport niet meer kan uitvoeren, dient de Vervoerder een vergoeding van €50 per stop te betalen aan Brenger. Deze vergoeding gebruikt Brenger om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.
 4. Bij een annulering door de Opdrachtgever van een individuele opdracht in een bundel binnen 60 – 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd zal de opdracht uit de bundel worden gehaald en de beloning opnieuw worden berekend. De Vervoerder ontvangt een vergoeding van 50% over het gedeelte van de beloning proportioneel tot het aandeel dat de opdracht hierin had. Deze vergoeding zal aan de herberekende beloning worden toegevoegd. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd is dit percentage 75%. De Opdrachtgever krijgt respectievelijk 50% en 25% van de oorspronkelijke betaling teruggestort.
 5. Indien er schade ontstaat op een of meerdere stops, wordt er €50 eigen risico in rekening gebracht per stop

Artikel 8 – Sub accounts

 1. De Vervoerder (het hoofdaccount) is verantwoordelijk voor de manier waarop zijn sub accounts de Opdracht uitvoeren. Recensies over sub-accounts worden meegenomen in de gemiddelde rating van het hoofdaccount.
 2. De Vervoerder (het hoofdaccount) is ervoor verantwoordelijk dat elk sub-account dan wel een werknemer is ofwel een KvK geregistreerd koerier/transportbedrijf dat over de benodigde vergunningen beschikt.

Artikel 9 – Beschikbaarheid van de Website

 1. Brenger doet zijn uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Brenger garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Brenger is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

Artikel 10 – Gebruikersaccount

 1. Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen en jouw wachtwoord strikt geheimhouden. Brenger gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij Brenger. Brenger zal er alles aan doen jou te helpen en om misbruik te stoppen.
 3. Je kan jouw account te allen tijde kosteloos verwijderen.

Artikel 11 – Uitsluiting

Als Brenger vindt dat je de wet of de Voorwaarden Vervoerder overtreedt of wanneer er meerdere klachten zijn binnengekomen van andere gebruikers, kan Brenger jou (deels) uitsluiten van de Dienst. Brenger kan jou ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. Brenger kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Jouw account te verwijderen;
• Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Brenger is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door onze Website of Dienst te gebruiken. Brenger is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

  • Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de Website;
  • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de Website tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;
  • Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;
  • Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;
  • Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst; en
  • Het niet voldoen door Brenger aan de verplichtingen in deze Voorwaarden Vervoerder, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Brenger.
 2. Brenger heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op de Website plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Brenger is niet aansprakelijk voor deze informatie. Brenger is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.

 3. Brenger zal de informatie die Gebruikers op de Website kunnen plaatsen niet actief monitoren. Brenger kan informatie op de Website na melding hiervan wel verwijderen, indien de informatie onrechtmatig is, in strijd is met deze Voorwaarden Vervoerder of op andere wijze ongepast is. Klik hier voor ons notice-and-take-down beleid.

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. Vervoerder vrijwaart Brenger volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Vervoerder bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever of derden. Vervoerder is zelf aansprakelijk voor een onrechtmatige daad.
 2. Vervoerder vrijwaart Brenger voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst, voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 14 – Geheimhouding

Brenger is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpt Brenger alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 15 – Privacy

 1. Brenger respecteert jouw privacy en anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Als je gebruikt maakt van onze Website en Dienst zullen we bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Je vindt onze privacy policy hier.

Artikel 16 – Conflictoplossing

Brenger is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Natuurlijk zal Brenger zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 17 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en Brenger, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

In het geval van een geschil met Brenger kunt een opdrachtgever (de Opdrachtgever) contact opnemen met het Europese Onlinegeschillenbeslechting platform, te vinden hier